Η δυναμική των σχέσεων στην οικογένεια

Την εργασία που ακολουθεί την παρουσίασα στο θεωρητικό µέρος του ετήσιου σεµιναρίου «Δυναµική των οµάδων και ανθρώπινες σχέσεις» στον Ελληνικό Οργανισµό Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Οµαδική Ανάλυση (HOPE in GA). 18/02/2008

Την εργασία που ακολουθεί την παρουσίασα στο θεωρητικό µέρος του ετήσιου σεµιναρίου «∆υναµική των οµάδων και ανθρώπινες σχέσεις» στον Ελληνικό Οργανισµό Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Οµαδική Ανάλυση (HOPE in GA). 18/02/2008


Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ


Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για την εξέλιξη του θεσµού της οικογένειας.
Αναφέρονται κάποιες: σαν ένας φυσικός οργανισµός υπήρξε αυτόµατα, προϋπήρξε των οµάδων (Komte) ενώ συµπληρώνεται από τη θεωρία που πρεσβεύει ότι αποτελούσε πάντα το βασικό κύτταρο της κοινωνίας.
Μια άλλη θεωρία από τον Durkheim αναφέρει ότι η οικογένεια είναι αποτέλεσµα της κοινωνικής οργάνωσης και µελετώντας την εξέλιξη του θεσµού ότι η αρχικά ιδιωτική υπόθεση µετατράπηκε µε τον καιρό σε κοινωνική µε επικύρωση από κάποιας µορφής εξουσίας. Ο Morgan υποστήριξε ότι η οικογένεια εξελίχθηκε από µια απόλυτη σεξουαλική ελευθεροµιξία στη σηµερινή πολιτισµένη µονογαµική ένωση. Η
εµφάνιση της πατριαρχίας δηλαδή την οργάνωση ενός αριθµού ελεύθερων και ανελεύθερων προσώπων κάτω από την πατρική εξουσία του αρχηγού της οικογένειας συνυπάρχει µε τη δουλεία και την ιδιοκτησία.
Το δοµολειτουργικό µοντέλο θεωρεί την οικογένεια, που αποτελείται από άτοµα µε θέσεις και ρόλους µέσα στην οικογένεια και την κοινωνία, συστατικό του συνολικού κοινωνικού συστήµατος, το οποίο µε τις λειτουργίες του συντελεί στη διατήρηση του οικογενειακού και του κοινωνικού συστήµατος. Οι λειτουργίες της οικογένειας σταδιακά περιορίζονται και µεταφέρονται σε νέες κοινωνικές δοµές. Οι υποστηρικτές βασίζονται στην σύγχρονη αµερικανική µεσοαστική οικογένεια και την βλέπουν σαν ένα υποσύστηµα που επιτρέπει την γεωγραφική, κοινωνική και επαγγελµατική κινητικότητα των µελών της για την προσαρµογή στην εκτεταµένη και ανταγωνιστική αγορά εργασίας.
Άλλοι θεωρητικοί ισχυρίζονται ότι η βιοµηχανική και τεχνολογική εξέλιξη άλλαξαν και τη µορφή της οικογένειας, η οποία αποκόπηκε από τη συγγενική της οµάδα και τείνει να γίνει πυρηνική δηλαδή να αποτελείται από τους γονείς και τα παιδιά.
Είναι ένα συστατικό του κοινωνικού µας συστήµατος που συνδυάζει τα
χαρακτηριστικά ενός θεσµού και µιας οµάδας και θεµελιώνεται τόσο λόγω των κανόνων όσο και των ψυχολογικών αναγκών και των θεσµών (Michel).
O Hofstatter συνδέει την εξέλιξη της οικογένειας µε τα ένστικτα. Κάνει λόγο για ένστικτο της οικογένειας το οποίο έχει να κάνει µε την αναπαραγωγή και τη φροντίδα των παιδιών. Η οικογένεια λοιπόν χαρακτηρίζεται σαν αναγκαία προϋπόθεση της ανθρώπινης οµοιόστασης. Ο ίδιος θεωρητικός συνεχίζει ότι πρόκειται για ένα
ασταθές δηµιούργηµα, που φτιάχνεται κάτω από την έξαψη των αισθηµάτων και χάνει κάθε νόηµα όταν αυτά εξασθενίσουν και έρχονται τότε άλλες κοινωνικές δοµές να το ενισχύσουν και να επιβάλουν τη συνέχισή της.
Και ο Γεώργας συµφωνεί ότι η αλλαγή του τρόπου εργασίας σήµερα επέδρασε στη λειτουργικότητα της οικογένειας και την εξαφάνιση της εκτεταµένης της µορφής και την αντικατάσταση από την πυρηνική, ξεκοµµένη από το ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον.
Συµπερασµατικά, παρατηρείται ότι όλες οι θεωρίες συµφωνούν πως η οικογένεια εξελίχθηκε από τις απλές µορφές σε πιο σύνθετες, από την εκτεταµένη στην πυρηνική και στον περιορισµό των λειτουργιών σήµερα, οι οποίες γίνονται από άλλους οργανωµένους κοινωνικούς θεσµούς, όπως το σχολείο, δικαιοσύνη, εκκλησία.
Σε ότι αφορά τη δοµή µιας οικογένειας διακρίνουµε τρεις περιπτώσεις: µονογαµικές,
πολυγαµικές και µονογονεϊκές. Οι µονογαµικές αποτελούνται από τους δυο συζύγους και τα παιδιά και ίσως και κάποιους στενούς συγγενείς. Οι πολυγαµικές συνηθισµένη µορφή είναι η πολυγυνία, δηλαδή η ένωση και η συγκατοίκηση ενός άνδρα µε πολλές γυναίκες. Τέλος έχει αρχίσει και εξαπλώνεται πολύ τα τελευταία χρόνια η µονογονεϊκή (ένας γονιός µε τη φροντίδα των παιδιών λόγω διαζυγίου ή γέννηση
 εξώγαµων παιδιών).
Η σηµερινή µορφή της οικογένειας έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Εκτείνεται κάθετα παρά οριζόντια, σαν αποτέλεσµα τόσο της πρωτοφανούς αύξησης της µέσης διάρκειας ζωής όσο και της δραµατικής µείωσης των γεννήσεων.
• Βασίζεται όλο και λιγότερο στο γάµο. Αυξάνονται ραγδαία οι γεννήσεις εκτός γάµου και οι µονογονεϊκές οικογένειες όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.
• Εξαρτάται όλο και περισσότερο από το κράτος, τις πολιτικές και τις
υπηρεσίες.
• Εξαρτάται από την οικονοµική δραστηριότητα και των δυο συντρόφων µε την αύξηση του ποσοστού εργασίας των γυναικών. Η εξέλιξη αυτή διαφοροποιεί και τους ρόλους µέσα στην οικογένεια.
• Χαρακτηρίζεται από µια αύξουσα αυτονόµηση από την ευρύτερη
οικογενειακή οµάδα αλλά και µια τάση αυτονόµησης των µελών της.
Η κατανοµή των ρόλων µέσα στην οικογένεια είναι ένα σηµαντικό διαφοροποιητικό στοιχείο γιατί επηρεάζει τη συµπεριφορά των µελών και τις σχέσεις µεταξύ τους. Η κατανοµή διαµορφώνεται ανάµεσα σε δυο πόλους ανάλογα µε το ποιός γονέας κυριαρχεί µέσα στην οικογένεια και µπορεί να χαρακτηριστεί πατριαρχική, µητριαρχική ή ενδιάµεση. Η κατανοµή των ρόλων έχει µεγάλη επίδραση στη διαµόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών.
Σύµφωνα µε κάποιους θεωρητικούς διακρίνουµε πέντε διαφορετικές οικογενειακές δοµές.
• Την πατριαρχική µε κυρίαρχο τον πατέρα.
• Την πατροκεντρική µε µικρότερη διαφοροποίηση ρόλων πατέρα - µητέρας.
• Την εξισωτική µε εναλλασόµενους ρόλους.
• Τη µητροκεντρική.
• Τη µητριαρχική που κυριαρχεί η µητέρα.
Γενικά η παραδοσιακή κατανοµή των ρόλων αντιµετωπίζεται θετικά και έχει καταδειχθεί ότι έχει τις περισσότερες θετικές επιδράσεις στα παιδιά.
Μια πολύ σηµαντική παρατήρηση είναι ότι στις σύγχρονες οικογένειες το παιδί απέκτησε πρωταγωνιστικό ρόλο και οι σύζυγοι που αποφασίζουν να ζήσουν µαζί εναποθέτουν τις επιδιώξεις ζωής και τις προσδοκίες επάνω στα παιδιά τους. Οι ρόλοι µοιραία διαφοροποιούνται από τη δεδοµένη πλέον έξοδο της γυναίκας από το σπίτι προκειµένου να εργαστεί. Συνυπάρχει το παλιό µε το καινούριο. Η γυναίκα έχει αναλάβει καινούριες υποχρεώσεις, ενώ διατηρεί και τον παραδοσιακό της ρόλο στο σπίτι. Αντίθετα ο άνδρας συνεχίζει να στηρίζει οικονοµικά την οικογένεια αλλά δεν συµµετέχει σε περαιτέρω δραστηριότητες της οικογενειακής ζωής. Ήδη, παρατηρούνται έντονες οι επιπτώσεις από τις παραπάνω κοινωνικές εξελίξεις στο θεσµό: επιθετικότητα, απείθεια, έλλειψη εµπιστοσύνης στον εαυτό, αναζήτηση
νοήµατος και σταθερότητας στη ζωή (Γεώργας).
Πάντως όποια µορφή και δοµή και αν έχει λάβει η οικογένεια δεν παύει να είναι ένας θεσµός που παρέχει τις περισσότερες δυνατότητες και τις καλύτερες συνθήκες για το µεγάλωµα ενός παιδιού.
Περνάµε λοιπόν στους σκοπούς και τις λειτουργίες της οικογένειας. Είναι κοινωνικοί, βιολογικοί και ψυχολογικοί. Σύµφωνα µε τον Ackerman είναι οι παρακάτω έξι:
• Παροχή τροφής, στέγης και άλλων υλικών αγαθών για τη διατήρηση της ζωής και την προστασία των µελών από εξωτερικούς κινδύνους.
• Παροχή κοινωνικής συντροφικότητας, που είναι το υπόβαθρο για τις
συναισθηµατικές σχέσεις της οικογένειας.
• Παροχή δυνατοτήτων για την ανάπτυξη προσωπικής ταυτότητας
συνδεδεµένης µε την οικογενειακή ταυτότητα. Το αίσθηµα ταυτότητας είναι απαραίτητο για την αντιµετώπιση καινούριων εµπειριών και τη δηµιουργία νέων δεσµών.
• ∆ηµιουργία σεξουαλικών προτύπων και ρόλων, που προετοιµάζουν το δρόµο για τη σεξουαλική ωρίµανση και ικανοποίηση.
• Κοινωνικοποίηση των παιδιών µε την εκπαίδευσή τους σε κοινωνικούς ρόλους και την προετοιµασία τους για την αποδοχή κοινωνικών ευθυνών.
• Καλλιέργεια κοινωνικών γνώσεων και υποστήριξη της δηµιουργικότητας και των πρωτοβουλιών κάθε µέλους.
Αποτελεί γενική παραδοχή ότι η οικογένεια είναι και λειτουργεί ως µια µικρή οµάδα µε τρία τουλάχιστον µέλη, τα οποία αλληλεπιδρούν και αλληλοεξαρτώνται κοινωνικά και ψυχολογικά για την ικανοποίηση αναγκών, την επίτευξη κοινών στόχων ή τη συναινετική επικύρωση στάσεων και αξιών (Turner). Οι σκοποί και η λειτουργία της οικογένειας προσδιορίζουν και σφραγίζουν τη συµπεριφορά των ατόµων µέσα στην
κοινωνία.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση του Τσαούση ότι καθώς µεταβάλλεται η κοινωνία σε πιο σύνθετες µορφές και πιο πολύπλοκες οργανώσεις αφαιρεί από την οικογένεια κάποιες λειτουργίες που µεταφέρονται σε εξειδικευµένους θεσµούς.
Πρώτες λειτουργίες που αφαιρέθηκαν ήταν η πολιτική και θρησκευτική. Έπειτα η παραγωγική, η κοινωνικοποιητική, η εκπαιδευτική, η προστατευτική όι οποίες ανατέθηκαν σε εξειδικευµένους ευρύτερους κοινωνικούς θεσµούς. Η οικογένεια ωστόσο εξακολουθεί να διατηρεί µεγάλο µέρος από τις λειτουργίες της, έστω αν δεν τις εξασκεί επίσηµα (κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση των παιδιών).
Ο De Singly αναφέρει ότι η κλασσική οικογένεια έχει τρεις λειτουργίες να επιτελέσει: συνεισφέρει στην κοινωνική τάξη µεταξύ των γενεών. Ήταν ένας χώρος αλληλεγγύης και υποστήριξης. Τέλος ήταν ένας χώρος µεταβίβασης ηθικών αξιών. Οι δυο λειτουργίες συνεχίζουν ως είχαν. Το περιεχόµενο της τρίτης λειτουργίας συνεχίζει, έχει αλλάξει. Πέρασε από τη µεταβίβαση των ηθικών αξιών στην προσοχή, η οποία
αποδίδεται στο κάθε µέλος της οικογένειας, δηλαδή από ένα ηθικό επίπεδο σε ένα ψυχολογικό. Έτσι δεν γίνεται λόγος για έκπτωση της οικογένειας συνολικά αλλά σε µια από τις λειτουργίες της µεµονωµένα.
Στη µεταβιοµηχανική εποχή που διανύουµε έχουν διαφοροποιηθεί οι επιδιώξεις της οικογένειας και της κοινωνίας που έµµεσα επιβάλει τις αξίες της µέσα από τη διαµόρφωση της οικογένειας. Έτσι, µπορεί να οριστεί ότι είναι να παραδώσει στην κοινωνία συγκροτηµένα άτοµα, που αντί να αυξάνουν τη σύγχυση να συµβάλλουν στη λειτουργικότητα των κοινωνικών οµάδων που θα ενταχθούν σε αντίθεση µε την
βιοµηχανική εποχή που ήταν να παραδώσει έναν εκπαιδευµένο εργάτη µέλος που θα αναπαραχθεί για να αυξηθεί και να συντηρηθεί η βιοµηχανική παραγωγή. Φυσικά αυτό δεν πραγµατώνεται αφού υπάρχουν αντιφάσεις και αντινοµίες σε όλες τα κοινωνικά επίπεδα και ο θεσµός της οικογένειας δεν αποτελεί εξαίρεση.


Κύρια χαρακτηριστικά των "υγιών οικογενειών"
•∆ιασυνδετική διάθεση στις ανθρώπινες επαφές: ανοιχτές, φιλικές µε βασική εµπιστοσύνη
•Σεβασµός στο ξεχωριστό, την ιδιαιτερότητα, την αυτονοµία και την ιδιωτική ζωή
•Ανοιχτή, σαφής και ειλικρινής επικοινωνία
•Συµµαχία των γονέων, ισοτιµία ισχύος και δυνατότητας ελέγχου και αποφάσεων Κύρια χαρακτηριστικά των "υγιών οικογενειών"
•Εύκαµπτος έλεγχος, µέσω διαπραγµατεύσεων, στα πλαίσια της αποδοχής της βασικής ιεραρχίας γονέα – παιδιού
•Αυθόρµητη διάδραση και χιούµορ
•Υψηλά επίπεδα πρωτοβουλίας
•Ενθαρρύνονται η διαφορετικότητα και η µοναδικότητα και εκτιµώνται οι ζωηράδα και οι ισχυρές προσωπικότητες
Οι υγιείς οικογενειακές σχέσεις
•Η υγεία και η ποιότητα των σχέσεών µας στην οικογένεια είναι µεταβλητή κατάσταση.
•Οι σχέσεις µας είναι υγιείς όταν έχουν ισορροπηµένη "δοσολογία" αγάπης και ελευθερίας.
Ο θεσµός δεν έχει µόνο υποστηρικτές. Μια χαρακτηριστική τέτοια πρόταση διατυπώνεται ως εξής: οι πυρηνικές οικογένειες δεν είναι απαραίτητο ότι θα δηµιουργήσουν ευτυχισµένα και υγιή παιδιά. Μάλλον οι σταθερές σχέσεις µε σταθερούς ενήλικες – πρότυπα αποτελούν την καλύτερη εγγύηση ότι τα παιδιά θα εξελιχθούν σε ευτυχισµένους ενήλικες (Ornstein, Carstensen).
Στην ελληνική οικογένεια διαπιστώνεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρή επίδρασή της στο παιδί. Χαρακτηριστικό είναι η παιδοκεντρικότητα, η εσωστρέφεια και η οικογενειοκεντρικότητα στον τρόπο που µεγαλώνουν τα παιδιά καθώς σπάνια παίζουν µε συνοµήλικα έξω από σπίτι. Η αποµονωµένη σύγχρονη πυρηνική
οικογένεια καλείται να αντιµετωπίσει πολλές δυσκολίες χωρίς να είναι
προετοιµασµένη κατάλληλα και χωρίς ουσιαστική υποστήριξη. Η διαφύλαξη της ‘ιδιωτικής ζωής’ προβλήθηκε σαν ύψιστο ‘αγαθό’ και δικαίωµα. Πολλές φορές όµως στρέφεται κατά της κοινωνικής συνοχής αλλά και έµµεσα κατά των µελών της αφού αντιµετωπίζουν σε στενό και οικογενειακό πλαίσιο όλα τα προβλήµατα. Οι γονεϊκοί ρόλοι διαχέονται και συγκρούονται και η ανταπόκριση των γονέων στις επαγγελµατικές, κοινωνικές και οικογενειακές απαιτήσεις καταντά σχεδόν αδύνατη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κατάκη, Χ. (1984). Οι τρεις Ταυτότητες της Ελληνικής Οικογένεια. Αθήνα: Κέδρος.
Σακκάς, Β. (2002). Μαθησιακές ∆υσκολίες και Οικογένεια. Αθήνα: Ατραπός
Skynner, R. (2003). Θεραπεία Οικογένεια. Η οµαδικαναλυτική προσέγγιση ως ανοιχτό σύστηµα, (Μετάφραση, Τσέγκου Αλ.). Αθήνα: Σαββάλας.
Skynner, R. (1998). Οικογενειακές Υποθέσεις, (Μετάφραση Παπασταύρου Αν.). Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.
Skynner, R. and Cleese, J. (1989). Οικογένεια, η σύγχρονη Οδύσσεια, (Σεϊτανίδη Μ.). Αθήνα: Κέδρος.
Skynner, R. (1990). In Exploration With Families, Group Analysis and Family Therapy. London: Routldege.
Ρήγα Β κ.α. (2006). Οι Κοινωνικές Αναπαραστάσεις για την Οικογένεια Σήµερα Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.