Θεραπευτικοί παράγοντες στην ομαδική ανάλυση και στην οικογένεια

Πρόκειται για την εισήγηση που έκανα στα πλαίσια του ετήσιου σεµιναρίου «Σχέσεις των ανθρώπων – σχέσεις των φύλων» στον Ελληνικό Οργανισµό Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Οµαδική Ανάλυση» (HOPE in GA). 28/2/2011
Πρόκειται για την εισήγηση που έκανα στα πλαίσια του ετήσιου σεµιναρίου «Σχέσεις των ανθρώπων – σχέσεις των φύλων» στον Ελληνικό Οργανισµό Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Οµαδική Ανάλυση» (HOPE in GA). 28/2/2011

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Σύµφωνα µε το θεωρητικό µοντέλο της οµαδικής ανάλυσης που πρότεινε ο Foulkes (1948), αναδύονται συγκεκριµένοι παράγοντες που συµβάλλουν στη θεραπευτική αποτελεσµατικότητα της προσέγγισης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει µια γενική κατηγοριοποίηση σε (1) υποστηρικτικούς και (2) αναλυτικούς. Σε µια αναλυτική οµάδα συνυπάρχουν και οι δυο κατηγορίες παραγόντων και ο θεραπευτής πρέπει να είναι σε θέση να τους συνεκτιµά ανάλογα µε την κατάσταση, τη φάση της οµάδας,  τους σκοπούς (θεραπευτική ή συµβουλευτική φύση της οµάδας). Κάθε φορά δε πρέπει να συνεκτιµά την οµάδα ως όλον και τις ανάγκες κάθε µέλους ξεχωριστά σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο. Οι αναλυτικοί παράγοντες επιδρούν σε πιο επίµονα,
διαταρακτικά σηµεία του ψυχισµού. Θα µπορούσε να πει κανείς ότι ανταποκρίνονται σε µεγαλύτερο εύρος αναγκών που είναι βαθύτερες. Για αυτό και απαντώνται στην οµαδική αναλυτική κατάσταση, ενώ υποστηρικτικοί παράγοντες είναι παρόντες σε οποιοδήποτε οµαδική θεραπευτική κατάσταση χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι είναι ελάσσονες. Ένα ενδιαφέρον λοιπόν ερώτηµα που προκύπτει είναι ποιες από τις
παραπάνω κατηγορίες παραγόντων εµφανίζονται στην πρωταρχική φυσική οµάδα που ονοµάζεται οικογένεια και αν εµφανίζονται κάποιοι µε ποιο τρόπο γίνεται αυτό.
Ο Foulkes (1948), επεσήµανε τους θεραπευτικούς παράγοντες στην οµαδική ανάλυση. Παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:
1. Ο θεραπευόµενος αποσύρεται από την αποµόνωσή του σε µια κοινωνική κατάσταση όπου αισθάνεται ότι ταιριάζει και γίνεται αποδεκτός. Βρίσκει έναν χώρο όπου µπορεί να εκφραστεί ελεύθερα και υπάρχει αλληλοκατανόηση.
2
2. Ο θεραπευόµενος συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι µε παρόµοια προβλήµατα και ανησυχίες που χρήζουν θεραπευτικής παρέµβασης και άρα δεν είναι µοναδικός. Αυτό λειτουργεί ανακουφιστικά ειδικά σε ότι έχει να κάνει µε συναισθήµατα ενοχής και άγχους. Είναι πιο εύκολο να αντικρίζεις τα προβλήµατα των άλλων παρά τα δικά σου. Με την χρήση θεραπευτικών τεχνικών ο θεραπευτής αναδεικνύει το µηχανισµό της προβολής που εµφανίζεται σε µια οµάδα. Ναρκισσιστικά στοιχεία της προσωπικότητας του κάθε µέλους, αντίρροπες δυνάµεις ταύτισης και αντιταύτισης συµπυκνώνονται στον όρο «καθρεφτίσµατα» ή «καθρεφτικές αντιδράσεις» και αποδεικνύονται χρήσιµο εργαλείο εφόσον αξιοποιηθούν από το θεραπευτή.
3. Οι θεραπευόµενοι µιας αναλυτικής οµάδας έχουν το πλεονέκτηµα της επεξεργασίας ποικίλων θεµάτων µιας και υπάρχει πολυφωνία αλλά και είναι πιο εύκολο να προσεγγιστούν όταν αντιµετωπίζονται  συλλογικά. Μάλιστα βαθύτερα υπαρξιακά ζητήµατα βρίσκουν κατάλληλο χώρο και πληρέστερη µεταχείριση. Το συλλογικό ασυνείδητο αναδεικνύεται στην οµάδα µέσα από όνειρα, συµβολισµούς, κοινές φοβίες. Η επεξεργασία τους σε επίπεδο οµάδας επιφέρει καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσµατα σε σύγκριση µε την ατοµική ανάλυση.
4. Η ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών µεταξύ των µελών προσδίδει στην οµάδα ιδιότητες ενός ζωντανού οργανισµού που εξυψώνει τη συναισθηµατική ετοιµότητα και αυτογνωσία.
5. Η οµάδα λειτουργεί σαν ένας ζωτικός χώρος ανάπτυξης του εγώ. Συµβολικά είναι η αναπαράσταση µιας κοινότητας ανθρώπων που δίνει βήµα λόγου στα µέλη της. Έχουν την ευκαιρία να ξαναδοµήσουν τόσο το εγώ όσο και την σχέση τους µε το υπερεγώ, δηλαδή τις επιταγές της κοινότητας και τους περιορισµούς που θέτει στο εκείνο.
6. Τέλος η οµάδα µπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά. Η οµάδα απορροφά καλύτερα τη µεταβίβαση του µέλους σε σχέση µε τη µεταβίβαση στην ατοµική θεραπεία, όπου η µεταβίβαση απευθύνεται µόνο προς τον θεραπευτή.
Η οµάδα αποδεικνύεται πολύ χρήσιµο πλαίσιο, ειδικά όταν δεν υπάρχει
χρόνος για πλήρη ανάλυση της µεταβίβασης ενός ατόµου. Το ζητούµενο της κοινωνικής προσαρµογής σίγουρα βρίσκει καλύτερη ανταπόκριση στην αναλυτική οµάδα µιας και προσοµοιάζει και στην κοινότητα ως όλον (Foulkes, 1948).
Παρουσιάζει λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον η µελέτη των παραπάνω θεραπευτικών παραγόντων µιας αναλυτικής οµάδας συγκριτικά µε το κλίµα που είναι εγκατεστηµένο σε µια ‘υγιή’ οικογένεια. Έχουν γίνει πολλές µελέτες πάνω στο θεσµό της οικογένειας. Η παρούσα εργασία δανείζεται τις απόψεις του Skynner (2003),
σχετικά µε τα κύρια χαρακτηριστικά των υγιών οικογενειών. Παραθέτονται ως εξής:
Κύρια χαρακτηριστικά των "υγιών οικογενειών"
 • ∆ιασυνδετική διάθεση στις ανθρώπινες επαφές: ανοιχτές, φιλικές µε βασική
  εµπιστοσύνη
 • Σεβασµός στο ξεχωριστό, την ιδιαιτερότητα, την αυτονοµία και την ιδιωτική ζωή
 • Ανοιχτή, σαφής και ειλικρινής επικοινωνία
 • Συµµαχία των γονέων, ισοτιµία ισχύος και δυνατότητας ελέγχου και αποφάσεων
 • Εύκαµπτος έλεγχος, µέσω διαπραγµατεύσεων, στα πλαίσια της αποδοχής της βασικής ιεραρχίας γονέα – παιδιού
 • Αυθόρµητη διάδραση και χιούµορ
 • Υψηλά επίπεδα πρωτοβουλίας
 • Ενθαρρύνονται η διαφορετικότητα και η µοναδικότητα και εκτιµώνται η ζωηράδα και οι ισχυρές προσωπικότητες
 • Η υγεία και η ποιότητα των σχέσεων µέσα στην οικογένεια είναι µεταβλητή κατάσταση.
 • Οι σχέσεις µας είναι υγιείς όταν έχουν ισορροπηµένη "δοσολογία" αγάπης και ελευθερίας.
Ο πρώτος παράγοντας του Foulkes (1948), που έχει να κάνει µε την κοινωνικότητα ή τις κοινωνικές σχέσεις (socialization) και περιλαµβάνουν την αποδοχή και την κατανόηση συναντάται ίσως σε όλες τις προϋποθέσεις του καθώς έχουν να κάνουν µε την επικοινωνία, το σεβασµό και τη βασική εµπιστοσύνη. 
4
Ο δεύτερος παράγοντας που αφορά τις αντιδράσεις καθρέφτη ίσως είναι πιο εύκολο να αναδυθεί στην αναλυτική οµάδα παρά σε µια καθηµερινότητα της οικογενειακής ζωής. Αποτελεί συστατικό στην ισότιµη σχέση των γονέων, στην ενθάρρυνση της διαφορετικότητας και της µοναδικότητας καθώς και στον εύκαµπτο έλεγχο µε σεβασµό στην ιεραρχία της σχέσης γονέα – παιδιού. Αδιαµφισβήτητα η έννοια της
προβολής που περικλείεται συµβαίνει ανάµεσα σε ανθρώπους που επικοινωνούν σε όλα τα επίπεδα σχέσεων.
Ο τρίτος παράγοντας που έχει να κάνει µε την ενεργοποίηση απαντάται ξεκάθαρα στις προϋποθέσεις µιας υγιούς οικογένειας. Ειδικότερα σε αυτούς που αναφέρουν ζωηράδα, ενθάρρυνση πρωτοβουλιών, διάδραση µέσω χιούµορ και το δυναµικό στοιχείο της ποιότητας των υγιών σχέσεων σε αντίθεση µε µια στατική δοµή χωρίς εναλλαγές.
Ο τέταρτος παράγοντας περί ανταλλαγής εµπειριών και συµβουλών στην οµαδική συνάθροιση αναφέρεται από τον ίδιο τον Foulkes ως στοιχείο υγιών σχέσεων ανάµεσα στα ισότιµα µέλη της οικογένειας. Τα παιδιά σε µια οικογένεια ακούν περισσότερο τα αδέρφια τους, ενώ αν το ίδιο πράγµα τους το έλεγαν οι γονείς συχνά αντιτίθενται. Αναλυτές µε εµπειρία µπορούν να επιβεβαιώσουν αυτό το φαινόµενο απόρριψης των προτάσεων του θεραπευτή µιας οµάδας και την αποδοχή παρόµοιας πρότασης όταν εκστοµίζεται από άλλο µέλος. Έχει να κάνει µε την µεταβλητότητα των σχέσεων σε µια οικογένεια όπως αναφέρεται στις προϋποθέσεις
Ο πέµπτος παράγοντας που απαντάται και στις αρχές µιας πετυχηµένης θεραπευτικής κοινότητας έχει να κάνει µε την ισχύ. Ορίζεται ως η ενίσχυση των πρωτοβουλιών των µελών και η ενθάρρυνση στη συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν.
Στις προϋποθέσεις αναφέρονται ξεκάθαρα τα υψηλά επίπεδα πρωτοβουλίας, ο εύκαµπτος έλεγχος µε σεβασµό στην ιεραρχία, η ενθάρρυνση της διαφορετικότητας και της µοναδικότητας και η ισορροπηµένη δοσολογία αγάπης – ελευθερίας.
Τέλος, ο έκτος παράγοντας που έχει να κάνει µε τον υποστηρικτικό ρόλο της οµάδας στη ζωή των µελών, θεωρείται αναµφίβολα στοιχείο µιας καλής οικογένειας, η ικανότητα να απορροφά τις µεταβιβάσεις των µελών της και να της µεταβολίζει συµβάλλοντας έτσι, στην υγιή ανάπτυξη των προσωπικοτήτων των µελών της. Ο έκτος θεραπευτικός παράγοντας ίσως συναντάται σε όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Εντύπωση προκαλεί η άποψη του Slavson (στο Foulkes, 1948), ότι οποιαδήποτε θεραπευτική µέθοδος µπορεί να είναι αποτελεσµατική µόνο µέσα από την δράση.
Προσδιορίζει την «κοινωνική πείνα» ως µια από τις σηµαντικότερες ενορµήσεις που αναδύεται µέσα από την εργασία του µε οµάδες παιδιών. Η κοινωνική πείνα ορίζεται ως µεγάλη επιθυµία να γίνει κάποιος αποδεκτός από την οµάδα.
Οι βασικές ανάγκες όπως τις διαπίστωσε στις οµάδες παιδιών είναι:
1. Ανάγκη για ασφάλεια και ανιδιοτελή αγάπη.
2. Χτίσιµο του εγώ (αυτοεκτίµηση) και αίσθηση ότι αξίζει.
3. ∆ηµιουργική έκφραση του εαυτού.
4. Αποδοχή από την οµάδα.
Είναι προφανές ότι όλα τα παραπάνω που συνάντησε στις οµάδες παιδιών που συντόνισε στη δεκαετία του ΄40 είναι βασικά στοιχεία µιας οικογένειας που θέλει να αναπτυχθούν υγιώς τα νεαρά µέλη της.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Foulkes S.H. (1948). Introduction to Group Analytic Psychotherapy. London: Karnac.
Skynner, R. (2003). Θεραπεία Οικογένεια. Η οµαδικαναλυτική προσέγγιση ως ανοιχτό
σύστηµα, (Μετάφραση, Τσέγκου Αλ.). Αθήνα: Σαββάλας.
Skynner, R. (1998). Οικογενειακές Υποθέσεις, (Μετάφραση Παπασταύρου Αν.).
Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.
Skynner, R. and Cleese, J. (1989). Οικογένεια, η σύγχρονη Οδύσσεια, (Σεϊτανίδη Μ.).
Αθήνα: Κέδρος.
Skynner, R. (1990). In Exploration With Families, Group Analysis and Family
Therapy. London: Routldege.
Ρήγα Β κ.α. (2006). Οι Κοινωνικές Αναπαραστάσεις για την Οικογένεια Σήµερα.
Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.