Νέες Δραστηριότητες

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

17.01.2019

(Ολοκλήρωση του πρώτου μέρους στις 8 Ιουνίου 2019, συνέχεια τον Σεπτέμβριο με το δεύτερο μέρος και τις 4 τελευταίες συναντήσεις)


Σκοπός

Η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την έννοια της ομάδας και τη δυναμική που αναπτύσσεται μέσα σε αυτές, καθώς και η μετάδοση βασικών γνώσεων για το συντονισμό και την αποτελεσματική διαχείριση ομάδων εργασίας.

Μεθοδολογία

Στο σεμινάριο δίνεται έμφαση στο βιωματικό τρόπο μάθησης μέσα από συμμετοχή σε ομαδικές διαδικασίες. Στο θεωρητικό μέρος θα υπάρχει επεξεργασία κειμένου που θα έχει δοθεί εκ των προτέρων στους συμμετέχοντες. Η επεξεργασία θα γίνεται αφενός μέσα από παρουσίαση των κύριων σημείων από τον εισηγητή-συντονιστή της ομάδας αλλά κυρίως μέσα από συζήτηση. Η εποπτεία γίνεται μέσα από παρουσίαση υλικού που θα φέρνουν οι συμμετέχοντες. Η ομάδα επεξεργάζεται το υλικό αυτό με την ουσιαστική συμμετοχή του επόπτη-συντονιστή της ομάδας. Ιδιαίτερη αξία στην κατανόηση των ομαδικών δυναμικών αποκτά η ενεργή συμμετοχή των μελών στις δυο βιωματικές ομάδες της κάθε ημερίδας. Στην πρώτη θα γίνεται με διαφορετικό αντικείμενο και τρόπο κάθε φορά, ενώ η δεύτερη θα είναι ανατροφοδότησης με ομαδικοαναλυτική μεθοδολογία της ελευθέρως ρέουσας συζήτησης.

Στόχοι

Με το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Έχουν βασική γνώση γύρω από την έννοια της ομάδας και τη δυναμική της
  • Κατανοούν την έννοια της δομής και της διαδικασίας στη λειτουργία μιας ομάδας
  • Έχουν μια βασική επαφή με θεωρητικά μοντέλα και τεχνικές διαχείρισης ομάδας
  • Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και βιωματική επαφή με τεχνικές και εργαλεία που εφαρμόζονται στο συντονισμό ομάδων
  • Διαχειρίζονται επαρκώς και σύμφωνα με μια βασική μεθοδολογία, ομάδες εργασίες

Δομή προγράμματος

Στο πρόγραμμα προβλέπονται 48 ώρες συνολικά, 6 ώρες το μήνα και θα προσφερθούν είτε σε μια είτε σε δυο μέρες σε κάθε μήνα ως εξής:

1 ώρα θεωρία

2 ώρες παρουσίαση περίπτωσης και εποπτεία

2 ώρες συμμετοχή σε βιωματική ομάδα

1 ώρα βιωματική ομάδα ανατροφοδότησης

Θεματικές θεωρητικές ενότητες

Δυναμική των Ομάδων

Ψυχοδυναμική θεωρία ομάδων

Φαινόμενα κατά τη διαδικασία και τεχνικά ζητήματα κατά το συντονισμό

Θέματα ηγεσίας

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του προγράμματος θα γίνει μέσα από ερωτηματολόγιο που θα χορηγηθεί στο τέλος του προγράμματος. Οι ερωτήσεις θα είναι ποιοτικές και ανοιχτές. Επίσης, θα αξιοποιηθούν η διεργασία και η δυναμική της ομάδας των εκπαιδευομένων. Η ελευθέρως ρέουσα συζήτηση, ο ομαδικός συνειρμός και η ενθάρρυνση για αναστοχαστική διεργασία θα ενισχύσουν τα γραπτά αποτελέσματα της αξιολόγησης μέσω του ερωτηματολογίου.

Απευθύνεται σε:

Όλους τους επαγγελματίας που εργάζονται σε ομάδες σε οποιαδήποτε φορέα ή εργασιακό χώρο (π.χ. εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, στελέχη επιχειρήσεων, συντονιστές ομάδων αυτοβοήθειας, εμψυχωτές κ.α.), σε όσους ενδιαφέρονται να αυξήσουν τις ικανότητές τους χρησιμοποιώντας την ομάδα σαν επαγγελματικό εργαλείο ή ενδιαφέρονται απλά για το θέμα.

Χώρος

Τσιριγώτη 1, Χαλκίδα ισόγειο, στο γραφείο του ψυχολόγου Σπύρου Λούτσου.

Εκπαιδευτές

Σπύρος Λούτσος, Ψυχολόγος MEd. Ψυχοπαιδαγωγός, Ψυχοθεραπευτής, Ομαδικός Αναλυτής. (www.psychologein.gr).

Κέλλυ Μπούσια, Ψυχολόγος MA, Ομαδική Αναλύτρια, Σύμβουλος Ομάδων και Οργανισμών, (www.analyticpsychotherapy.gr).

Μετά την επιτυχία που είχε το πρόγραμμα θα ξεκινήσει και νέος κύκλος από τον Οκτώβριο του 2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6974802014.