Βιβλιογραφία

Στην υποενότητα αυτή παραθέτω βασική βιβλιογραφία. Υπάρχουν οι θεωρητικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η πρακτική που εξασκώ στο γραφείο μου.

Επιπλέον, υπάρχουν και βιβλιογραφικές πηγές που θεωρώ ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον και παρέχουν ερεθίσματα για σκέψη και έρευνα.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Αναγνωτοπούλου, Τ. (2008). Ηθικά Ζητήματα στην Ψυχολογία.
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ινστιτούτου Ψυχολογίας και Υγείας.
APA Ethics Code, (2002). American Psychological Association. from the website: http://www.apa.org/ethics.
Code of Practice, (2001). EGATIN (European Group Analytic Training Institutions Network), from the website: http://www.egatin.net/index.php?id=231,0,0,1,0,0.

Cole, M. and Cole, S (2002). Η Ανάπτυξη των Παιδιών. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Ethical Guidelines and Professional Standards for Group Psychotherapy, Version 3,(2009).(Represents the work of the Committee for Ethics and Professional Standards, Ahlin, G. chairman, 2006 and Roller, B. chairman, 2008), from the website: http://www.iagp.com/about/ethicalguidelines.htm.
Julien, R. (2003). Βασικές Αρχές Ψυχοφαρμακολογίας. Αθήνα: Πασχαλίδης.
Sadock, B. & Sadock, V. (2007). Kaplan & Sadock’s Εγχειρίδιο Κλινικής Ψυχιατρικής.
Kolb, B. and Whishaw, I. (2009). Εγκέφαλος και συμπεριφορά. Αθήνα: Πασχαλίδης.
Oatley K. and Jenkins, J. (2004). Συγκίνηση, Ερμηνείες και Κατανόηση. Αθήνα: Παπαζήση.
Pervin, L. & John, O. (2001). Θεωρίες Προσωπικότητας. (Αλεξανδροπούλου, Α. και Δασκαλοπούλου, Ε. μτφ). Αθήνα: Δαρδανός.
Turner, J. & Stets, J. (2005). The Sociology of Emotions. New York: Cambridge University Press.
Vygotsky, L. (1993). Emotions and their development in childhood, Lecture 4. In The Collected Works of L.S.Vygotsky. Vol. 3. London: Springer.
Vygotsky, L. (1993). The teaching about emotions, historical – psychological studies. In The Collected Works of L.S.Vygotsky. Vol. 6. London: Springer.
Δαφέρμος, Μ. (2002). Η πολιτισμική – ιστορική θεωρία του L. Vygotsky. Αθήνα: Ατραπός.
Κάκουρος, Ε. & Μανιαδάκη, Κ. (2006). Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων. Αναπτυξιακή προσέγγιση. Αθήνα: Δαρδανός.
Κανκρίνι, Λ. (1997). Τοξικομανίες. Αθήνα: Αποσπερίτης.
Κοκκινάκη, Φ. (2006). Κοινωνική Ψυχολογία. Εισαγωγή στη Μελέτη της Κοινωνικής Συμπεριφοράς. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Κώδικας Δεοντολογίας του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ), από το website: http://www.seps.gr/code.html.

Παπαστάμου, Σ. (2001). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Behr H. & Hearst L. (2005) Group-analytic psychotherapy. A meeting of minds. London: Whur Publishers

Dalal, F. (2007). Η Ομαδική Ανάλυση μετά τον S.H.Foulkes. Ας (ξανα)μιλήσουμε σοβαρά για την ομάδα. Αθήνα: Κανάκη.

Flapan, D & Fenchel, G. (1987). Terminations. Group, 11: 131 – 143.

Foulkes, S.H. (1990) SelectedPapers. PsychoanalysisandGroupAnalysis. London: Karnac.

Foulkes, S.H. & Anthony E.J. (1957). Group Psychotherapy. The Psychoanalytic Approach. 1965 2nd ed. 1973 revision. London: Maresfield Reprints, 1984.

Foulkes S.H. (1975). Group - AnalyticPsychotherapy: MethodandPrinciples. London: Gordon and Breach Reprinted London: Karnac, 1986.

Foulkes S.H. (1948). Introduction to Group Analytic Psychotherapy. London: Karnac.

Nitsun, M. (1996). The Anti-Group, Destructive forces in the group and their creative potential. London: Routledge.

Pines, M. (ed), (2000). Bion and Group Psychotherapy. London: Jessica Kingsley.

Pines, M. & Schlapobersky, J. (2008). Ομαδικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση ενηλίκων με ψυχοπαθολογία. Στο: Gelder, M., Lopez-Ibor, J., Andreasen, N. (eds), Oxford Σύγχρονη Ψυχιατρική, τόμος ΙΙ, μτφ. (1985 - 2016). Αθήνα: Πασχαλίδης.

Pines, M. (1994).Ringof Fire. London: Routledge.

Salberg, J. (ed), Good Enough Endings. New York: Routledge.

Κουκής, Α. (2004). Το Όνειρο στην Ομαδική Ανάλυση. Αθήνα: Σαββάλας.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Brabender, V., Fallon, A., Smolar, A. (2004). Essentials of Group Therapy. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Campling P. & Haigh R. (eds.) (2002). Therapeutic communities. Past, present and future. London: Jessica Kingsley Publishers.

De Mare P., Piper R. & Thompson S. (1991). Koinonia: From hate, through dialogue to culture in the large group, London: Karnac.

Gans, J. (2010). Difficult Topics in Group Psychotherapy. London: Karnac.

Fehr, S. (ed.), 101 Interventions in Group Therapy. New York: Routledge.

Kelly, J., Ryan , A.M., Altman, E., Stenlzner, S. (2000). Understanding and changing social systems. In Handbook of Community Psychology, Rappaport & Seidman (Eds.), pp 133-159.

Mangione, L., Licsw, R.F., Iacuzzi, C. (2007). Ethics and Endings in Group Psychotherapy: Saying Good-bye and Saying it Well. International Journal of Group Psychotherapy, 57: 25 – 40.

Nelson and Prilleltensky. (2005). Community Psychology: In pursuit of liberation and well being. New York: Palgrave Macmillan.

Rutan, J.S., Stone, W., Shay, J. (2007). Psychodynamic Group Psychotherapy. New York: The Guilford Press.

Yalom I. (2006). Η θεωρία και η πρακτική της ομαδικής θεραπείας. Αθήνα: Άγρα.

Zimmerman, M., A. (2000). Empowerment theory. In Handbook of Community Psychology, Rappaport & Seidman (Eds.), pp 43-63.

Ρήγα, Β.Α. (2001). Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις σε Οργανισμούς, Ομάδες και Άτομα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ

Gilroy Α. & C. Lee (eds), Εικαστικές Τέχνες & Μουσική. Θεραπεία και Έρευνα, (Αντωνοπούλου, Μ. και Μαυροϊδόγκονα, Σ. μτφ). Περιστέρι: Έλλην.

Goodill, S. (2005). An Introduction to Medical Dance/Movement Therapy. London: Jessica Kingsley Publishers.

Holden, S. (1990). Moving Together: The Group Finds a Dance. Group Analysis. 23, 265 – 276.

Mc Neilly, G. (1990). Group Analysis and Art Therapy. A Personal Perspective. Group Analysis. 23, 215- 226.

Mc Neilly, G. (2006). Group Analytic Art Therapy. London: Jessica Kingsley Publications.

Payne, H. (2006). Dance Movement Therapy. Theory, Research and Practice. London – New York: Roudledge.

Schott-Billmann F. (1997). Όταν ο Χορός Θεραπεύει. Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα.

Siegel, E. (1984). Dance Movement Therapy, Mirror of Ourselves. The Psychoanalytic Approach. New York: Human Sciences Press.

Waller, D. (2001). Ομαδική Διαντιδραστική Art Therapy. Η Χρησιμότητά της στην Εκπαίδευση και τη Θεραπεία. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Μάτσα, Κ. (2008). Ψυχοθεραπεία και Τέχνη στην Απεξάρτηση. Αθήνα: Άγρα.